Privacyverklaring

1. Een overzicht van de databescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een gemakkelijk te navigeren overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. De term “persoonsgegevens” omvat alle gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp van de gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Dataregistratie op onze website

– Wie is verantwoordelijk voor de registratie van de gegevens op deze website (controller)?

De gegevens op deze website worden verwerkt door Kunstgießerei Plein GmbH, onze contactgegevens vindt u in het gedeelte “juridische informatie” op deze website.

– Hoe registreren wij uw informatie?

Wij verzamelen uw gegevens als gevolg van het delen van uw gegevens met ons. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u in ons contactformulier invult.

Onze IT-systemen registreren automatisch andere gegevens wanneer u onze website bezoekt. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop de site is bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u onze website bezoekt.

– Voor welke doeleinden gebruiken wij uw informatie?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om de foutloze terbeschikkingstelling van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikspatronen te analyseren.

– Welke rechten heeft u met betrekking tot uw informatie?

U hebt te allen tijde het recht om informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonlijke gegevens, zonder dat u daarvoor een vergoeding moet betalen. U hebt ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. Aarzel niet om te allen tijde contact met ons op te nemen onder het adres dat vermeld staat in de rubriek “Wettelijk verplichte informatie” op deze website als u vragen heeft over deze of andere kwesties in verband met de bescherming van gegevens. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Bovendien hebt u onder bepaalde omstandigheden het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Raadpleeg voor meer informatie de Verklaring gegevensbescherming onder het hoofdstuk “Recht op beperking van de verwerking van gegevens”.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Dataprotectie

De exploitanten van deze website en zijn pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. In deze verklaring over gegevensbescherming wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij wijzen u er hierbij op dat de overdracht van gegevens via het internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) tot veiligheidslacunes kan leiden. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in het GDPR de “controller” genoemd)

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens op deze website is:

Plein Bronzen
Kunstgiesserei Plein GmbH
Weiherheide 1-7
54662 Speicher, Deutschland

Telephone: + 49 (0) 6562 / 96 73-0
Email: info@plein.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een breed scala aan gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk na uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming die u ons reeds heeft gegeven te allen tijde intrekken. Om dit te doen, hoeft u ons alleen maar een informele kennisgeving per e-mail te sturen. Dit laat de rechtmatigheid van het verzamelen van gegevens voorafgaand aan uw herroeping onverlet.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 GDPR)

In het geval dat gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f GDPR, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 6 Artikel 1, onder e of f GDPR, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw unieke situatie. Dit geldt ook voor eventuele profilering op basis van deze bepalingen. Om de rechtsgrond te bepalen waarop de verwerking van gegevens is gebaseerd, kunt u deze verklaring inzake gegevensbescherming raadplegen. Indien u bezwaar aantekent, zullen wij uw betrokken persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij in staat zijn om dwingende redenen voor de verwerking van uw gegevens aan te voeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien het doel van de verwerking het claimen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten is (bezwaar op grond van art. 21 lid 1 GDPR).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met het oog op directe reclame, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betrokken persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen, voor zover dit verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien u bezwaar aantekent, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor directe reclamedoeleinden (bezwaar op grond van art. 21 lid 2 GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van overtreding van de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats, werkplek of de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht te registreren is van kracht ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddelen beschikbaar zijn.

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om te eisen dat wij de gegevens die wij op basis van uw toestemming automatisch verwerken of om een overeenkomst uit te voeren aan u of aan een derde partij in een veelgebruikte, machineleesbare vorm aan u of aan een derde partij doorgeven. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere controller eist, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.

SSL- en/of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals aankooporders of vragen die u ons als exploitant van de website stuurt, maakt deze website gebruik van een SSL- of TLS-coderingsprogramma. U herkent een versleutelde verbinding door te controleren of de adresregel van de browser van “http://” naar “https://” wisselt en ook door het verschijnen van het slotje in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

Informatie over, blokkering, rectificatie en uitroeiing van gegevens

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om informatie op te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan en het doel van de verwerking van uw gegevens. U hebt mogelijk ook het recht op correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens. Als u vragen heeft over dit onderwerp of andere vragen over persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het adres in de rubriek “Wettelijk verplichte informatie”.

Recht om beperkingen in verband met de verwerking van de vraag te stellen

U hebt het recht om beperkingen te eisen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Om dit te doen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres vermeld in de rubriek “Informatie vereist door de wet”. Het recht om beperking van de verwerking te eisen geldt in de volgende gevallen:

  • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwist, hebben wij meestal enige tijd nodig om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze werd/wordt uitgevoerd, hebt u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de vernietiging van deze gegevens te eisen.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig heeft om uw persoonsgegevens uit te oefenen, te verdedigen of aanspraak te maken op wettelijke rechten, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van de vernietiging ervan.
  • Als u bezwaar heeft gemaakt op grond van artikel 21, lid 1, onder bnp. 21 Artikel 1 GDPR, uw rechten en onze rechten moeten tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de archivering ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om aanspraak te maken op, aanspraak te maken op, of wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen of om zwaarwegende redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangevoerd.

Afwijzing van ongevraagde e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactinformatie die wordt gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in de rubriek “Informatie die wettelijk verplicht is” om ons promotiemateriaal en informatiemateriaal te sturen waar wij niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De exploitanten van deze website en de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

3. Registratie van informatie op onze website

Cookies

In sommige gevallen maken onze website en zijn pagina’s gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Het doel van cookies is om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze site. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek aan onze website te herkennen.

U kunt de instellingen van uw browser zo instellen dat u er zeker van bent dat u bij elke keer dat er cookies worden geplaatst op de hoogte wordt gesteld en dat u cookies alleen in bepaalde gevallen kunt accepteren of dat u het accepteren van cookies in specifieke situaties of in het algemeen kunt uitsluiten en dat u de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer u uw browser sluit. Als u cookies deactiveert, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van de elektronische communicatietransactie of om bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om de technische foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Indien andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) moeten worden opgeslagen, worden deze in deze verklaring over gegevensbescherming apart behandeld.

Server log files

De aanbieder van deze website en zijn pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser ons automatisch meedeelt. De informatie omvat:

  • Het type en de versie van de gebruikte browser
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • URL van de verwijzer
  • De hostnaam van de toegangscomputer
  • Het tijdstip van de serveraanvraag
  • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f GDPR. 6 Sectie 1 lit. f GDPR. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de website van de beheerder. Om dit te bereiken, moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u vragen aan ons stelt via ons contactformulier, worden de in het contactformulier verstrekte informatie en de daarin verstrekte contactinformatie door ons opgeslagen om uw vraag te kunnen behandelen en in het geval dat wij verdere vragen hebben. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a GDPR). U heeft te allen tijde het recht om uw reeds gegeven toestemming in te trekken. Om dit te doen, hoeft u ons enkel een informele kennisgeving per e-mail te sturen. Dit laat de rechtmatigheid van het verzamelen van gegevens voorafgaand aan uw herroeping onverlet.

De informatie die u op het contactformulier hebt ingevuld, blijft bij ons totdat u ons vraagt om de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens in te trekken of als het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet meer bestaat (bijv. nadat wij ons antwoord op uw vraag hebben afgerond). Dit laat eventuele dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder de bewaartermijnen – onverlet.

Verwerking van data (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen in de mate dat dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, inhoudelijke organisatie of wijziging van de rechtsverhouding (gegevensinventarisatie). Deze acties worden ondernomen op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele handelingen toelaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens met betrekking tot het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om gebruikers in staat te stellen gebruik te maken van de diensten en deze te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Dit laat eventuele wettelijke bewaartermijnen onverlet.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van contracten voor onlinewinkels, detailhandelaren en de verzending van goederen

Wij delen persoonlijke gegevens alleen met derden als dit in verband met de afwikkeling van de overeenkomst noodzakelijk is; bijvoorbeeld met bedrijven die belast zijn met de verzending van goederen of met de financiële instelling die belast is met de verwerking van betalingen. Verdere overdracht van gegevens vindt niet of alleen plaats als u uitdrukkelijk met de overdracht heeft ingestemd. Het delen van uw gegevens met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, vindt niet plaats.

De basis voor de verwerking van gegevens is Art. 6 Sectie 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of voor precontractuele handelingen toelaat.

0Online-Shop
AbcSchriftenkonfigurator
Downloads